Plán udržitelné mobility

Město Jeseník se potýká s dopravními problémy jako kterékoliv jiné město. Jak skloubit narůstající počet aut s nedostatkem parkovacích míst? Jak se projeví nová výstavba? Jak vytvořit město přívětivější k pěším a cyklistům? Či jak být stále městem čistým a zdravým? Na tyto otázky odpovídá Plán udržitelné městské mobility, na jehož tvorbě začalo město pracovat.

Pojďme společně tvořit
budoucnost jesenické dopravy!

 

V rámci projektu Plán udržitelné městské mobility jsme získali vaše podněty a připomínky, které se týkají automobilové, pěší, hromadné a cyklistické dopravy. Děkujeme za názory! Všechny podklady spolu s vašimi názory byly promítnuty do analytické části plánu. Ve středu 30. listopadu se uskutečnilo veřejné projednání, záznam z jednání si můžete pustit ZDE.

Prvním komplexním výstupem Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník je Analytická část. Ta popisuje současný stav dopravy a mobility v Jeseníku. Účelem bylo shromáždit a analyzovat dostupné informace o stavu a fungování všech dopravních módů – automobilové, veřejné, pěší a cyklistické dopravy, včetně jejich vzájemné provázanosti. Dokumenty k nahlédnutí:

Analytická část

Analytická část - přílohy

 

Chci se dozvědět více:

Dokumenty

První komplexní výstup - analytická část:
Prvním komplexním výstupem Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník je Analytická část. Ta popisuje současný stav dopravy a mobility v Jeseníku. Účelem bylo shromáždit a analyzovat dostupné informace o stavu a fungování všech dopravních módů – automobilové, veřejné, pěší a cyklistické dopravy, včetně jejich vzájemné provázanosti. V rámci zpracování byly provedeny rozsáhlé průzkumy motorové i nemotorové dopravy na celém území města, byl realizován socio-dopravní průzkum zaměřený na dopravní chování obyvatel města a sběr podnětů k dopravě a mobilitě od občanů pomocí Pocitové mapy. Na základě výsledků a zjištění bylo v jednotlivých kapitolách analytické části popsáno fungování a stav infrastruktury pro motorovou i nemotorovou dopravu a vyhodnoceny silné a slabé stránky sledovaných dopravních módů. Analytická část poslouží jako výchozí podklad pro zpracování návrhové části. Ta pomocí vize mobility, cílů, opatření a konkrétních aktivit nastaví, jakým směrem se bude doprava a mobilita v Jeseníku v následujících letech ubírat.

Předběžné výsledky:
Součástí projektu Plán udržitelné městské mobility města Jeseník byla realizace rozsáhlých dopravních a anketních průzkumů. 
Z anketních průzkumů, které byly realizovány v měsících květen až září, proběhl průzkum dopravního chování v období před letními prázdninami. V rámci tohoto průzkumu respondenti mimo jiné poskytli informace o svých cestách během běžného pracovního dne a o použitém dopravním prostředku. Při průzkumu prostřednictvím pocitové mapy měli respondenti možnost se vyjádřit ke stavu infrastruktury pro motorovou i nemotorovou dopravu, problémům s parkováním nebo k dostupnosti zastávek veřejné hromadné dopravy. V rámci průzkumů dynamické motorové a nemotorové dopravy byly sledovány intenzity vozidel, cyklistů a pěších na vybraných profilech a křižovatkách komunikační sítě. Průzkumy parkování byly provedeny na celém území města Jeseník. Podrobné výsledky všech realizovaných průzkumů budou uvedeny v analytické části projektu „Plán udržitelné městské mobility města Jeseník“. 

Aktuality
Otázky a odpovědi
  • Co je plán mobility?
    Jedná se o strategický dokument zaměřený na veškeré druhy dopravy v našem městě. Jeho hlavním cílem je vytvoření vhodných podmínek pro uspokojení potřeb mobility (pohybu) lidí a podniků po městě a jeho blízkém okolí. Zároveň je jeho snahou zlepšit úroveň životního prostředí a dopadů na bezpečnost a zdraví občanů. Plán mobility se připravuje ve třech fázích, z nichž každá bude projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena voleným orgánům města ke schválení. Důležitým prvkem tohoto dokumentu je také hodnocení navržených opatření. 
  • Jak se mohu zapojit?
    Do projektu je možné se zapojit formou zasláním komentáře či námětu na emailovou adresu [email protected]. Zároveň budou v průběhu projektu připravena veřejná projednání, která budou přístupná i veřejnosti. Veškeré informace budou včas zveřejněny ve na profilech města a v měsíčníku Naše město.
Menu